میزان دسترسی پذیری و استفاده از کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل از دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد