دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9) - شماره پیاپی 9، فروردین 1379 
دسترسی به مدارک و اطلاعات در جهان بدون مرز

صفحه 99-112

میشل هودون؛ محسن نوکاریزی