بررسی آثار وابسته و نوع وابستگی های آنها در متون فارسی از رویکرد فهرست نویسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان