الگویی برای بازنگری و تجدید ساختار آموزش های کتابداری و اطلاع رسانی در ایران با توجه به تحولات جدید در محیط اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد