چگونگی شکل گیری اولین دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه های زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز