فهرست نویسی و رده بندی منابع الکترونیکی : چیره دستی های کهنه در محیطی نو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد