دید ادراکی پیشتاز داده های با کیفیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی