دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1377 
کتابخانه های اسلامی تاسال 1920

صفحه 3-28

زاهد بیکدلی؛ ام .لیزلی ویلکینز


فن آوریهای در حال ظهور

صفحه 64-86

سودابه شاپوری


تحولات در فن آوری اطلاعات: مقدمه ای برای غیر متخصصان

صفحه 76-86

جمیله کوهستانی؛ جان مرداخ؛ یان جانسون؛ جودیت اسمیت؛ ریتا مارسلا