دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1376 
بررسی رساله های خوشنویی در زبان فارسی

صفحه 66-66

فضل الله فاضل نیشابوری؛ فاضل یزدی؛ نجیب مایل هروی