بررسی وضعیت کاربرد و تکنولوژی اطلاعاتی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و مقایسه آن، با امکانات تکنولوژی اطلاعاتی موجود در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده