بررسی سبک مدیریت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و مقایسه آن با سبک های مدیریت رنسیس لیکرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده