سنجش اثر بخشی سلسله کارگاه های پیشنهادی آموزشی سواد اطلاعاتی به شاغلین تحقیقاتی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

چکیده

متن حاضر بر آن است تا با توجه به نتایج طرح «ارتقای مهارتهای سواد اطلاعاتی شاغلان تحقیقاتی کتابخانه‎ها و مراکز اطلاع‎رسانی در مرکز منطقه‎ای اطلاع‎رسانی علوم و فناوری» و استانداردهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی، عنوانهای سلسله جلسات پیشنهادی مجری را برای آموزش سواد اطلاعاتی به شاغلان تحقیقاتی کتابخانه‎ها و مراکز اطلاع‎رسانی برای تشکیل سلسله کارگاه‎های آموزشی ارائه دهد و سپس به سنجش اثربخشی این عنوانها بپردازد. به طور نمونه، در سلسله کارگاه‎های آموزشی برگزار شده در مرکز منطقه‎ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوی.

کلیدواژه‌ها