هم نویسندگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در نمایه های غیر استنادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شاهد

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی همکاری علمی و هم نویسندگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در پایگاه‌های تخصصی غیر استنادی از سال 2000 تا پایان سال 2008 میلادی است. پایگاه‌های مورد تحقیق عبارتند از:
ACS, AIP, CAB, Compendex, Computer Source, Econlit, LISA, Medline, Sport Discus.
پژوهش از نوع پیمایشی است و با استفاده از روشهای کمّی، هم نویسندگی در پایگاه‌های یاد شده بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد از مجموع 126 تولید علمی، 27/91 % تولیدات به صورت گروهی و 73/8% به صورت انفرادی صورت گرفته است. به لحاظ موضوعی، بیشترین همکاری علمی در حوزۀ علوم پزشکی و فنی و مهندسی و کمترین همکاری در حوزۀ علوم انسانی و کشاورزی بوده است. به لحاظ ملّیت پژوهشگران همکار، علاوه بر پژوهشگران خود دانشگاه شاهد و سایر دانشگاه‌های ایران، پژوهشگرانی از کشورهای هند، استرالیا، فرانسه، مالزی، اسلوانی، انگلستان و کانادا با پژوهشگران دانشگاه شاهد همکاری علمی داشتهاند. همچنین، نتایج نشان می‌دهد هم نویسندگی بیشتر در شکل درون سازمانی و با سایر اعضای هیئت علمی خود دانشگاه شاهد صورت گرفته و هم نویسندگی با پژوهشگران خارج از دانشگاه (26/18%) و بویژه همکاری علمی در سطح بین المللی در سطح پایینی (08/6%) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها