دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، مهر 1390 
تحلیل محتوای وبلاگ های کتابداری ایران: 1386-1388

صفحه 111-134

محمد قاسمیان؛ احمد خسروی؛ شهلا کریمی