تحلیل محتوای وبلاگ های کتابداری ایران: 1386-1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل وبلاگهای کتابداری در ایران است. پژوهش حاضر، پیمایشی- توصیفی و از نوع کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته، تعداد 46 وبلاگ کتابداری و اطلاع‌رسانی در فاصلة زمانی 1386 تا 1388 تحلیل محتوا گردید. در تهیة سیاهه وارسی، عناصر سیاهة وارسی «هرینگ و همکاران» در خارج از ایران و «اسکروچی» در داخل ایران، مبنای کار قرار گرفت. یافته‏های پژوهش نشان داد بیشترین موضوع مورد توجه در وبلاگها، فناوری اطلاعات و کمترین موضوع، نمایه‏سازی و چکیده‌نویسی است. به لحاظ محتوا، بیشترین وبلاگها از نوع عمومی و کمترین آنها متعلق به انجمنهای علمی کتابداری است. وبلاگهای تخصصی، در 8 حوزه موضوعی فعال می‏باشند. در وبلاگها رویکرد آموزشی از رویکرد علمی ضعیف‌تر است. شبکه‏های هم‏اندیشی تخصصی در وبلاگهای کتابداری ایران بسیار کم است. میزان استناددهی در وبلاگهای کتابداری ایران، در حد نسبتاً مطلوبی است. وبلاگهای کتابداری ایران دارای ساختار فنی و شکل ظاهری نسبتاً مناسبی هستند. در خاتمه نیز سیاهه وارسی تدوین شده در این پژوهش، برای طراحی و ارزیابی محتوا و کارایی وبلاگهای کتابداری، توصیه گردیده است.

کلیدواژه‌ها