میزان انطباق مهارتهای خدمات مرجع و اطلاع رسانی و محتوای آموزشی سرفصلهای دانشگاهی(مطالعه موردی و مقایسه ای سر فصل دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه نقش کتابخانه‌ها در کشورهای توسعه یافته به عنوان مراکز اطلاع‌رسانی و کتابداران به عنوان اطلاعرسانان، تغییر یافته است. این مهم در برخی کشورهای درحال توسعه از جمله ایران به کندی و به شکلی ناقص و ناآگاهانه در حال انجام است. به نظر می‌رسد ضعف در آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در این دسته از کشورها دلیل کندی این حرکت است. در این مقاله ابتدا تواناییهای مرجع و اطلاع‌رسانی کتابداران کتابخانه‌های ایران سنجیده شد که مشخص گردید کتابداران ایرانی مهارتهای لازم برای ارائه خدمات مرجع نوین و صحیح را ندارند. تمامی افراد جامعه مورد مطالعه، این ضعف را ناشی از آموزش نامناسب اعلام کردند. این مطالعه با روش تحلیل محتوا، کیفیت و نحوة آموزش خدمات مرجع و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌های ایران با ایالات متحده آمریکا را بررسی و به صورت موردی، برنامه‌ها و کرسیهای آموزشی گروه‌های کتابداری دانشگاه تهران و دانشگاه کنتاکی[3] را مقایسه کرده است. یافته‌ها نشان میدهد دلیل عمده، نبود سیستمهای اطلاعرسانی کارآمد و حفظ نقش سنتی کتابخانه‌ها به عنوان محلی برای نگهداری اطلاعات نه اشاعة آن است. ضعفهای آشکار در نحوة آموزش و کرسیهای آموزشی مربوط و نیز روزآمد نبودن  منابع پایه تدریس این درسها، در مقایسه با کشوری مانند ایالات متحده آمریکا قابل مشاهده است .

کلیدواژه‌ها