بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فرا پیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه فردوسی و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا

2 استاد گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

محیطهای فراپیوندی در وب برای یافتن اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی، مرور و دنبال کردن پیوندها مورد استفاده قرار می‏گیرند. کاربران برای رسیدن به صفحه یا صفحاتی از وب که اطلاعات مرتبط را در اختیار آنها قرار دهد، درباره انتخاب پیوندها و جهت‏یابی تصمیم‏گیری و از علایم و نشانه‏هایی استفاده می‏کنندکه عناصر وب در اختیار آنها قرار می‏دهد. در پژوهش حاضر، برای بررسی رفتار جستجوی مروری کاربران، عناصر مرتبط با نظام اطلاعاتی از یک سو، و عوامل مربوط به ویژگیهای افراد از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفت. حاصل تعامل این دو، یعنی گزینش پیوندها، جهت‏یابی و عملکرد کاربران در یک محیط فراپیوندی و در کنار یکدیگر بررسی شد. جامعۀ آماری این پژوهش 60 دانشجوی تحصیلات تکمیلی از رشته‏ها و دانشکده‏های مختلف دانشگاه فردوسی بود و داده‏های آن از طریق «پرسشنامه» و «ثبت داد و گرفت» دانشجویان به دست آمد. یافته‏های پژوهش نشان داد بین کاربران حوزه‏های تحصیلی و مقاطع تحصیلی مورد مطالعه از لحاظ چگونگی تعامل (میزان آشنایی و درک عناصر و اجزاء صفحات وب) تفاوت معناداری وجود دارد. در همین راستا، آزمون فرضیه مشخص کرد تفاوت در عملکرد کاربران دو حوزه و مقطع مورد مطالعه، معنادار است. بر اساس نتایج آزمون هر دو فرضیه، دانشجویان حوزه علوم پایه و مهندسی و مقطع دکتری، عملکرد بهتری در مرور محیط فراپیوندی داشتند، اما این تفاوت در بین دانشجویان دختر و پسر معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها