دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، تیر 1390 
فوکسونومی در کتابخانه‌های سنتی

صفحه 155-170

مهشید التماسی؛ مژگان التماسی