دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، دی 1390 
آیا لازم است نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران تغییر کند؟(یک بررسی تطبیقی)

صفحه 71-90

پریسا ملک احمدی؛ نیره سادات سلیمانزاده نجفی؛ بهاره آتش پور