بررسی مقایسه ای وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی(مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مقاله وضعیت سرمایة اجتماعی کتابخانه‌های دانشگاهی را بررسی می‌کند. روش تحقیق حاضر پیمایشی است و از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کتابداران دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد می‌باشند که به تعداد همة آنها پرسشنامه توزیع گردیده است. سرمایة اجتماعی در این پژوهش، شامل سه بُعد شناختی، رابطه‌ای و ساختاری در نظر گرفته شده که هر بُعد نیز از مؤلفه‌های مجزایی تشکیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، مؤلفه «هنجارهای مشترک» شامل فرهنگ کار گروهی، مسئولیت‌پذیری و جدّیت در کار، روحیه انتقادپذیری، و روحیه گذشت و فداکاری و همچنین مؤلفه «تعهدات و انتظارات مربوط به تعهد کتابداران به هدفها و منافع کتابخانه» دارای کمترین میانگین می‌باشند. مؤلفه هویت سازمانی نیز بیشترین میانگین را دارد. همچنین، یافته‌ها حاکی از آن است که میانگین «سرمایة اجتماعی و ابعاد آن» در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها