بررسی بروندادهای علمی حوزه های کتاب سنجی، علم سنجی و اطلاع سنجی در نمایه استنادی علوم اجتماعی به منظور یافتن تمایزات و تشابهات بین این سه حوزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران

2 دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مقاله با استفاده از تحلیل محتوا و تحلیل عوامل متون حوزه‌های کتاب‌سنجی، علم‌سنجی و اطلاع‌سنجی، تفاوتها و شباهتهای کتاب‌سنجی، علم‌سنجی و اطلاع‌سنجی شناسایی شده است. برای این منظور، از نمایه استنادی علوم اجتماعی طی سالهای 1973 تا 2009 استفاده شد. در پی تحلیل، به ترتیب 8، 5 و 6 عامل برای حوزه‌های کتاب‌سنجی، علم‌سنجی و اطلاع‌‌سنجی استخراج گردید. تفاوت مطالب خاص، به مواردی مربوط است که خاص هر یک از این سه رشته است. کتاب‌سنجی بر استاندارها، مدلها، رویکردها و سیاستگذاریهای علمی؛ علم‌سنجی بر موضوع شاخصها و ترسیم ساختار علم و اطلاع‌سنجی بر موضوعات مدل‌سازی و سنجه‌های آماری تأکید دارند. حوزۀ کتاب‌سنجی، عوامل مشترک بیشتری با دو حوزۀ دیگر دارد. به عبارت دیگر، این حوزه از تنوع موضوعی بیشتر و همپوشانی نسبتاً بالایی با دو حوزۀ اطلاع‌سنجی و علم‌سنجی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها