تحلیل و عارضه یابی کارایی استان های کشور در استفاده از ظرفیتهای موجود اطلاع رسانی با روش ارزیابی کارایی متقاطع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

چکیده

کسب اطمینان از ارائة بهترین و کیفی‌ترین خدمات در بخش اطلاع‌رسانی، مستلزم ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز اطل
اع‌رسانی در جامعه است. هدف از این مقاله، ارزیابی کارایی کتابخانه‌های عمومی کشور با استفاده از یکی از تکنیکهای ناپارامتریک در این زمینه با عنوان تکنیک «‌تحلیل پوششی داده‌ها» است. از این تکنیک برای ارزیابی کارایی کتابخانه‌های عمومی استانهای کشور با ورودیهایی همچون مساحت کتابخانه، تعداد کتابخانه، تعداد رایانه، تعداد صندلی، تعداد کتاب و تعداد کتابدار در کتابخانه‌های عمومی استان و خروجی‌هایی همچون متوسط تعداد افراد مراجعه کننده، متوسط تعداد کتابهای امانت داده شده و تعداد افراد دارای کارت عضویت در کتابخانه‌های عمومی استان استفاده و کتابخانه‌های عمومی استانهای کشور به دو دسته کارا و غیر کارا طبقه‌بندی شدند. در مرحله بعد، واحدهای مرجع برای واحدهای ناکارا شناسایی و بررسی شد تا امکان افزایش کارایی هر واحد ناکارا نیز فراهم شود. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد از مجموع 30 استان کشور، کتابخانه‌های عمومی 15 استان کشور (معادل50% استانهای کشور) دارای کارایی کامل در زمینة استفاده از ظرفیتهای موجود اطلاع‌رسانی بوده‌اند. در پایان، از یک مکانیزم رتبه‌بندی کامل با عنوان «تکنیک ارزیابی کارایی متقاطع» به منظور رتبه‌بندی کامل کتابخانه‌های عمومی استانهای کشور استفاده شد. نتایج رتبه‌بندی نهایی، کتابخانه‌های عمومی استان خراسان جنوبی را در رتبه اول و کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر را در رتبه آخر سطح عملکرد نشان داد.

کلیدواژه‌ها