پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجو دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

برنامه‌ریزی راهبردی، در دنیای پر از تغییری که سازمانها را احاطه نموده، راه‌حلی مناسب برای همسویی فعالیتها با هدفهای و رسالتهای سازمان و پرهیز از خطاهایی است که بقای سازمان را تهدید می‌کند. کتابخانه‌های دانشگاهی نیز به عنوان یکی از مراکز اصلی پیش برنده و تأمینکنندة هدفهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، موظفند در عین همسویی با تغییرات‌ محیطی، پاسخی مناسب به نیازهای کاربرانشان ارائه دهند و در چارچوب رسالت دانشگاه فعالیت نمایند. برای همخوانی فعالیتهای کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با تغییرات محیطی مؤثر بر چشم‌انداز و رسالت دانشگاه، طراحی برنامه راهبردی برای توسعة خدمات در این کتابخانه‌ها به عنوان هدف این مطالعه، مورد توجه قرار گرفت. با استفاده از مدل برایسون و بر پایة تحلیل SWOT، به طراحی برنامه راهبردی برای توسعه خدمات پرداخته شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق سیاهة وارسی، پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شد. آزمودنیهای پژوهش شامل 26 کتابدار مسئول و متخصص و مصاحبه شوندگان شامل 4 تن از مسئولان دانشگاه بودند. هشت فعالیت زمینه‌ساز برای توسعة خدمات، زیر بنای لازم را برای گردآوری اطلاعات فراهم کرد. بر پایة تحلیل اطلاعات به دست آمده، توانمندیها، ضعفها، تهدیدها و فرصتها شناسایی شد. سپس چشم انداز، رسالت، ارزشها، هدفهای راهبردی و برنامه راهبردی پیشنهادی، به تفکیک 8 فعالیت ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها