تحلیل محتوای کارگاه ها و همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران دوره سوم 1388-1386

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ، مرکز صومعه سرا

چکیده

واکاوی سخنرانیها و همایشهای انجمن کتابداری ایران، سیر تاریخی و نحوۀ تکامل رشتۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی را در گذر زمان تا حدودی نمایان می‌سازد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی، به بررسی و دسته‌‌بندی موضوعات مطرح شده در کارگاه‌ها، سخنرانیها و همایشهای دورة سوم انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در سالهای 1386 تا 1388 پرداخته شده است.
یافته‌ها نشان داد از مجموع 162 کارگاه، سخنرانی و همایش، 68/95% مرتبط با کتابداری و اطلاع‌رسانی بوده و 32/4% ارتباط کمی با مباحث کتابداری و اطلاع‌رسانی داشته و بیشتر با سایر رشته‌ها مرتبط است. همچنین مشخص شد که برگزاری کارگاه‌ها، سخنرانیها و همایشها توسط انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران سیر صعودی داشته و طبق بررسی صورت گرفته، دامنة موضوعات ارائه شده نیز گسترش یافته است. بیشترین کارگاه‌ها و سخنرانیهای تخصصی برگزار شده مربوط به فهرست‌نویسی و رده‌بندی، اینترنت، نشر و ناشران وکتاب‌سنجی است. در نهایت، موضوعاتی که تاکنون در سخنرانیها و همایشهای انجمن به آنها پرداخته نشده است، نیز مشخص شد.

کلیدواژه‌ها