قوانین کوانتومی در دنیا اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری کتابداری و اطلاع رانی دانشگاه شهید چمران

چکیده

بسیاری از نظریه‌های اطلاعاتی (همچون نظریه اطلاعات یا ارتباطات شانون، نظریه معناشناختی اطلاعات، نظریه سیبرنتیکی و ...) که امروزه وجود دارند، برگرفته از نظریات دیگر رشته‌ها همچون مخابرات، ریاضیات، زبان شناسی، سایبرنتیک، زیست، علوم اجتماعی و ... می‌باشند. به همین منظور، پژوهشگر تلاش کرده است با استفاده از قوانین فیزیک کوانتوم، به پردازش و بررسی فرایندها و جریانهای اطلاعاتی و نحوة برخورد اجزای اطلاعاتی با شرایط مختلف بپردازد. در این مقاله، نتایج تطبیق برخی از مفاهیم بنیادین فیزیک کوانتومی (از جمله عدم قطعیت هایزنبرگ، پدیدة تداخل، لرزش دائم الکترون، موجی بودن، اثر تونل، برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری) با دنیای اطلاعات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها