بررسی رابط کاربر بانک اطلاعاتی نمایه از دیدگاه دانشجویان(کتابخانه مرکزی)دانشگاه فردوسی مشهد با روش مکاشفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی و تفسیر عناصر، ویژگیها و امکانات کاربردی در محیط رابط بانک اطلاعاتی نمایه، به بررسی میزان رضایت کاربران از رابط کاربر این نظام اطلاعاتی پرداخته است. در این پژوهش، علاوه بر بررسی میزان رضایت کاربران از هرکدام از ویژگیها و امکانات محیط رابط بانک نمایه بر اساس ده مؤلفه مدل نیلسن و میزان رضایت کاربران از کل محیط رابط بانک نمایه، مشکلات موجود در محیط رابط بانک نمایه و نیز رابطة بین میزان آشنایی کاربران با بانک نمایه ومیزان رضایت کاربران از تعامل با آن، مورد سنجش قرار گرفته است. این پژوهش به روش ارزیابی مکاشفه‌ای[1] انجام شده است و جامعه مورد سنجش، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند که به بخش اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی این دانشگاه مراجعه می‎کردند. یافته‌ها نشان داد میزان رضایت کاربران از محیط رابط کاربر بر اساس ده مؤلفه نیلسن به‌طور کلی در حد متوسط است. و این بانک اطلاعاتی در برخی از مؤلفه‌های مدل نیلسن، دارای مشکلات اساسی است. نتایج پژوهش نشان داد میزان رضایت کاربران از مؤلفه‌های «وضعیت واضح بودن و قابل فهم بودن» و «ثبات و یکدستی» در رابط بانک نمایه زیاد و در مؤلفههای «همخوانی بین نظام و دنیای واقعی»، «کنترل سطوح دسترسی کاربر و آزادی عمل وی»، «امکانات شناسایی و بازیابی اطلاعات» و «جنبه‌های زیباییشناختی و طراحی ساده» در حد‌ّ متوسط است. همچنین در سه مؤلفه‌های «جلوگیری از خطا و کمک به کاربران برای تشخیص و اصلاح خطاها» و «قابلیت انعطاف‌پذیری و کارایی» و در میزان رضایت کاربران از مؤلفه «امکانات راهنمایی و کمک» رابط بانک نمایه کم است. همچنین، پژوهش نشان داد که با افزایش میزان آشنایی کاربران، از میزان رضایت آنان کاسته شده است. به بیان دیگر، محیط رابط بانک اطلاعاتی نمایه برای کاربران، حرفه‌ای چندان مطلوب و رضایت‌بخش نیست.

کلیدواژه‌ها