توان نرم افزارهای موجود در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی شهر تهران در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و کتابدار دانشگاه هنر اصفهان

2 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اطلاعات ارائه شده به مدیران سطوح مختلف کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی واقع در شهر تهران از نظر مدیران این کتابخانه‌هاست.
روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی - پیمایشی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار مینی‌تب انجام شده است.
یافته‌ها: به‌طور کلی، وضعیت اطلاعات دریافتی توسط مدیران در سطح مطلوبی قرار ندارد. میانگین نظر مدیران بر اساس شاخصهای مختلف، بین کم تا متوسط در نوسان است. کمترین میزان رضایتمندی، به اطلاعات مالی با میانگین 257/2 و بیشترین میزان رضایتمندی به وضعیت اطلاعات برای ارائه گزارش اطلاعات مورد نیاز مدیران با میانگین 400/3 مربوط است.
نتیجه: بر اساس نیازهای اطلاعاتی مدیران در اداره کتابخانه‌های دانشگاهی، بهتر است سیستم اطلاعات مدیریتی خاص آنها طراحی و به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها