ساخت اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش اضطراب اطلاع یابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه یو . ام . مالزی

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف طراحی، اعتباریابی و پایایی‌سنجی مقیاس اضطراب اطلاع‌یابی انجام گرفت. برای طراحی مقیاس، دو مطالعه مقدماتی با حضور 550 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مالایا در کشور مالزی انجام شد و دانشجویان به سیاهه‌ای متشکل از 93 گویه که از طریق طیف لیکرت پنج گزینه‌ای امتیازبندی شده بود، پاسخ دادند. برای بررسی روایی سازه، از روش تحلیل عاملی اکتشافی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی توأم با چرخش متعامد از نوع واریماکس استفاده و حداقل بار عاملی مورد قبول 4/0 در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل عاملی، نشان‌دهندة یک ساختار 6 عاملی برای پرسشنامه بود که از 47 گویه تشکیل می‌شد و 73/35% از واریانس تبیین شده را پاسخگو بود. برای بررسی ثبات درونی پرسشنامه، از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آلفای معادل 902/0 برای کل مقیاس، نشان‌دهندة پایایی بالای ابزار بود. بر اساس نتایج پژوهش، می‌توان گفت ابزار سنجش اضطراب اطلاع‌یابی از اعتبار و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار بوده و می‌تواند در پژوهشهای آینده برای سنجش سطح اضطراب اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها