شناسایی نحوه ارائه ایده ها، روشها، پیشنهادات نو و الگوی ارتباط در کتابخانه های دانشگاه هایی شهید چمران و جندی شاپور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو کارشاسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی نحوۀ‌ ارائۀ‌ ایده‌ها، روشها، پیشنهادهای نو و الگوی ارتباط در کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و جندی شاپور است.
روش: این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعۀ‌ آماری پژوهش را تمامی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و جندی شاپور تشکیل دادند. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی، آزمون t تک نمونه‌ای و آزمون t گروه‌های مستقل، تجزیه ‌و ‌تحلیل گردید.
یافته‌ها: بررسی داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد میزان استقبال کتابخانه‌ها از ایده‌های نو در حد بالا و بیشتر از حد متوسط بوده است. میزان استفادۀ مدیران از مشو‌ّقهای درونی و بیرونی جهت ترغیب کارکنان به ارائۀ‌ پیشنهادهای خلاقانه، بالاتر از حد متوسط بوده است. جوّ مشارکتی حاکم بر کتابخانه‌ها، میل به همکاری و مشارکت را در کارکنان افزایش داده است. همچنین، دانشگاه شهید چمران در تمامی متغیرهای مورد بررسی به استثنای «استقبال از ایده‌ها، روشها، و پیشنهادهای نو» نسبت به دانشگاه جندی شاپور وضعیت بهتری دارد.
اصالت / ارزش: یافته‌های این پژوهش براهمیت توجه بیشتر به ایده‌های نو و خلاقانۀ‌ کارکنان کتابخانه‌ها تأکید می‌کند. مدیران کتابخانه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از نتایج پژوهش حاضر، عوامل ترغیب کننده و بازدارندۀ‌ ارائۀ‌ ایده‌های نو از سوی کارکنان را شناسایی کنند و در جهت تقویت و تضعیف آنها گام

کلیدواژه‌ها