بکارگیری بازاریابی اجتماعی در کتابخانه های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری دانشگاه شهید چمران

چکیده

مفهوم بازاریابی اجتماعی، که به تازگی به متون علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی وارد شده، ضمن به‌کارگیری فنون بازاریابی تجاری، بر تغییر رفتار فردی و گروهی به منظور ارائه راه‌حل‌هایی برای پاسخگویی به مسائل اجتماعی تأکید میکند. این مقاله با تأکید بر نقش اجتماعی کتابخانه‌های عمومی، به معرفی بازاریابی اجتماعی و باز تعریف مؤلفههای موجود در آمیخته بازاریابی (4p) در کتابخانهها برمبنای بازاریابی اجتماعی، و ضرورت به کارگیری آن در کتابخانه‌های عمومی پرداخته است. با بررسی متون، مشاهده شد بازاریابی اجتماعی برای ترویج هدفهای کتابخانههای عمومی مناسب است.

کلیدواژه‌ها