رتبه بندی شاخصهای سرمایه فکری (مطالعه چند موردی: کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاههای مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه جامع گلستان و علوم پزشکی گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری آینده پژوهشی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

چکیده

هدف پژهش حاضر، رتبه‌بندی شاخصهای سرمایۀ فکری در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی دانشگاههای مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه جامع گلستان و علوم پزشکی گرگان است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونهگیری طبقهبندی شده سهمیهای، بین 174 نفر از اعضای سازمانهای فوق توزیع گردید. تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد شاخصهای سرمایۀ فکری در سازمانهای یادشده، دارای اهمیت یکسانی نیست.

کلیدواژه‌ها