عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

امروزه تنوع نیازها و انتظارهای کاربران اینترنتی، اهمیت طراحی سایتها را دوچندان ساخته است، به گونهای که بتواند رضایتمندی کاربران را از حمایت مختلف محقق سازد. این مسئله تنها به بُعد زیباییشناختی سایتها محدود نگردیده و مباحث پیچیدهتری همچون رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی را نیز در برمیگیرد. با توجه به اهمیت موضوع یاد شده، در تحقیق حاضر علل مؤثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران اینترنتی بررسی شده است. تحقیق از لحاظ هدف، ماهیتی کاربردی و از لحاظ روش، ماهیتی توصیفی - پیمایشی دارد. ابزار جمعآوری داده‌ها پرسشنامه بوده که روایی آن (روایی ظاهری و محتوایی) و پایایی (آلفای کرونباخ: 91%) به اثبات رسیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگیهای اطلاعاتی موجود در سایتها، امنیت، راحتی و به روز بودن، از عوامل بسیار مؤثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران است. از طرف دیگر، مشخص گردید کاربران در مقایسه با موارد پیشین، به امکانات سایت چندان توجه ندارند و بومشناختی آنان در انتخاب سایتها عاملی تأثیرگذار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها