ارزیابی کیفیت آموزش کتابداری و اطلاع رسانی: مطالعه دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران

چکیده

امروزه موضوع بهبود کیفیت آموزشهای دانشگاهی به جزئی جدایی‌ناپذیر از مدیریت آموزش عالی کشور تبدیل شده است. آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز به‌عنوان یک رشتة دانشگاهی، از این امر مستثنا نیست. هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش کیفیت خدمات آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان است. این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. از ابزار سروکوال برای گردآوری اطلاعات جامعة پژوهش، متشکل از 134 دانشجوی گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، استفاده شد. یافته‌های پژوهش بیانگر شکاف منفی کیفیت در تمامی ابعاد سروکوال بود. کیفیت خدمات ارائه شده در دانشگاه اصفهان نسبت به علوم پزشکی وضعیت بهتری دارد. با وجود این، بین کیفیت خدمات ارائه شده توسط دو دانشگاه تفاوت معناداری دیده نشد. بزرگ‌ترین شکاف منفی مشاهده شده در هر دو دانشگاه، به بُعد پاسخگویی مربوط است. کمترین شکاف منفی در دانشگاه اصفهان به بُعد تضمین، و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به بُعد ملموسات اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها