دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، فروردین 1391 
مروری بر متون علم سنجی در ایران

صفحه 185-215

مریم علیان؛ شیوا یاری