کاربرد نظریه بازی ها در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی _ عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

شرکتها، مؤسسه‌ها و سازمانهای امروزی همانند انسانها با یکدیگر کنش و واکنش و تعاملهای پیچیده‌ای دارند، به گونه‌ای که تصمیم‌گیریهای مدیران این سازمانها بر نحوة رفتار سازمانهای دیگر، بویژه سازمانهای همسان تأثیرگذار است. از سوی دیگر، در بازار رقابتی دانش، کتابخانه‌ها بازیگرانِ بازاری هستند که باید با دیگر مؤسسه‌ها و کتابخانه‌ها همکاری کنند تا به هدفهایشان دست یابند. در این بین، مدیران کتابخانه‌ها نیز ناگزیرند برای این نوع از همکاریها و تعاملها، تصمیم بگیرند و از بین موقعیتهای مختلف پیش رو، دست به انتخاب بزنند. «نظریة بازیها» یکی از نظریه‌های بسیار مهم در حوزه اقتصاد است. این نظریه به مدیران کمک می‌کند تا با درک بهتر موقعیتها و شرایط، بهترین تصمیم را برای کسب منفعت بیشتر بگیرند. در این مقاله، به بیانی ساده و به دور از فرمولهای ریاضی مطرح در «نظریه بازیها»، به کاربرد نظریه بازی همکاری در زمینه فراهم‌آوری و اشتراک منابع کتابخانه­ای پرداخته شده است. نتایج کاربرد این نظریه مبین این نکته است که با استفاده از آن، ضمن افزایش سود و منفعت انفرادی هر کتابخانه، سود جمعی اعضای موجود در طرح نیز افزایش می‌یابد.  

کلیدواژه‌ها