دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، تیر 1391 
تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریة بارشناختی

صفحه 9-33

عبدالرسول خسروی؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ محمدحسین دیانی