مزیت رقابتی و نقش آن در اقتصاد کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو مقطع دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در دنیای کنونی، بین همة سازمانها از جمله کتابخانه‌ها، نوعی رقابت در جریان است و هر سازمانی در تلاش است تا با تأکید بر مزیت رقابتی، درآمد خود را بیش از هزینه‌های صرف شده افزایش دهد. در این نوشته، پس از تعریف رقابت و مزیّت رقابتی، خلاصه‌ای از نظریه‌های مزیّت ارائه شده و تصویری اجمالی از این مفهوم ارائه می‌گردد. سپس مزیّت مطلق، نسبی و مطابقت آنها با فعالیتهای کتابخانه‌ای، تشریح می‌شود. در ادامه نیز پس از معرفی مزیّت رقابتی، دیدگاه‌ها و ابعاد گوناگون آن، مزیّت رقابتی منبع‌مدار و منابع مزیّت رقابتی معرفی می‌گردد. در پایان نیز نقش مزیّت رقابتی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و مراحل پیشنهادی برای ایجاد آن در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها