بررسی روابط علت و معلولی بین معیارهای کیفیت خدمات در کتابخانه ها با رویکرد ترکیبی لایب کوال-دیماتل فازی/

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانکشده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت جهاد دانشگاهی یزد

3 دانشجو دکترای مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

رشد سریع در بخش خدماتی و اقتصادی در چند دهة اخیر، و به تبع آن تصمیم‌‌گیریهای پیچیده و چند معیاره در شرایط نامعیّن، نیاز شدید به تبادل اطلاعات بخصوص در بخش اطلاع‌رسانی را افزایش داده است. در این میان، کتابخانه‌ها به عنوان مراکز اطلاع‌رسانی نقش اساسی را ایفا می‌کنند. این نیازمندی، منجر به پژوهش در این حوزه شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائة مدلی برای سنجش روابط علّی معلولی بین معیارهای کیفیت خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی شهرستان شیراز انجام گرفته است. به این منظور، از تکنیک ترکیبی لایب‌کوال و دیماتل فازی استفاده شده است. نتایج این تحقیق، معیارهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر در کیفیت خدمات این کتابخانه‌ها را شناسایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها