بررسی عوامل موثر بر جستجوی اطلاعات سلامت در وب توسط زنان شاغل در سازمان آب و برق و خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران

2 دانشجو کارشناسی ارشدکتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر جستجوی اطلاعات سلامت در وب توسط زنان شاغل در سازمان آب و برق خوزستان بوده است.
روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعة آماری شامل 207 زن شاغل در سازمان آب و برق خوزستان و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد حدود 83% زنان از وب برای جستجوی اطلاعات سلامت استفاده می‌کنند. مهم‌ترین انگیزۀ زنان برای جستجوی اطلاعات سلامت در وب، تصمیم‌گیری برای چگونگی مقابله با بیماریهاست. اکثر زنان نگرش مثبتی نسبت به اطلاعات سلامت در وب داشتند. در بررسی وجود رابطه‌ بین متغیرها، مشخص شد بین قصد استفادة فرد و درآمد؛ بین قصد استفاده و تجربة گذشته فرد در استفاده، همچنین بین قصد استفاده و نگرش نسبت به اطلاعات سلامت؛ و بین قصد استفاده و انگیزة استفاده رابطة معنا‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد به ترتیب «انگیزه استفاده» و «تجربة گذشتة فرد» بیشترین اهمیت را در تبیین واریانس قصد استفاده داشتند و «نگرش» در پیش‌بینی قصد استفاده فرد از وب‌، نقشی ایفا نمی‌کند. در کل، نتایج بیانگر آن است که مجموع متغیرها، 19% ضریب متغیر وابسته (قصد استفاده) را پیش‌بینی می‌کنند. این نشان می‌دهد عوامل دیگری برای پیش‌بینی قصد استفادة زنان تأثیرگذار هستند که شناسایی دقیق آنها به مطالعات بیشتری نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها