ارزیابی تاثیر شیوه های انتقال یافته های تحقیقاتی بر عملکرد محصول در بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شیوه‌های اطلاع‌رسانی برای تعیین شیوة مناسب انتقال یافته‌های تحقیقاتی به بهره‌برداران صورت گرفته است. در این رابطه، گندم به عنوان عمده‌ترین محصول راهبردی کشاورزی انتخاب و 21 شرکت‌ تعاونی تولید زراعی استان خوزستان که به تولید گندم اشتغال دارند، از 9 شهر عمدة استان از نظر تفاوت در میزان عملکرد محصول قبل و پس از انتقال یافته‌های پژوهشی و تأثیر شیوه‌های ترویجی به کار گرفته شده، ارزیابی شدند. روش تحقیق تجربی بوده و داده‌ها با استفاده از جدولهای فراوانی، مقایسة میانگین و آزمون آماری t تحلیل گردید.
نتایج پژوهش نشان داد مقایسة میانگین عملکرد محصول پیش و پس از انتقال یافته‌ها تفاوتی معنا‌دار داشته است. بنابراین، شیوه‌های ترویجی به کار گرفته شده به عنوان یک عامل اثرگذار بر افزایش میانگین تولید محصول گندم در دورة مورد بررسیِ پروژه ارزیابی و از نظر میزان اثربخشی بر افزایش عملکرد، مقایسه و رتبه‌بندی گردید. شیوه‌های روز مزرعه، کارگاه آموزشی و هفته انتقال یافته‌ها در میان آنها به ترتیب بالاترین اثربخشی را داشتند و شیوة روز مزرعه، مناسب‌ترین شیوه برای انتقال یافته‌ها تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها