نویسنده = حسن بهزادی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد نظریه بازی ها در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ای

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 57)، بهار 1391، صفحه 63-87

حسن بهزادی