نویسنده = سمیه آخشیک سادات
تعداد مقالات: 5
4. پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 56)، زمستان 1390، صفحه 295-324

مهری پریرخ؛ سمیه آخشیک؛ اکرم فتحیان؛ محمدرامین نادری


5. سنجش کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل EFQM

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهار 1388، صفحه 31-48

عبدالحسین فرج پهلو؛ سمیه آخشیک