نویسنده = سعیده ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
2. میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1386، صفحه 213-236

عبدالرسول جوکار؛ سعیده ابراهیمی