کلیدواژه‌ها = مجله‌های علمی
تعداد مقالات: 2
1. ناروزآمدی محتوا، پیامد تأخیر در انتشار مجله‌های علمی/ پژوهشی ایران

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صفحه 9-26

زهرا ناصری؛ محمدحسین دیانی


2. مجله‌های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشر آنها

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1385، صفحه 11-34

حمیدرضا جمالی مهموئی؛ حسین وکیلی مفرد؛ سعید اسدی