دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10) - شماره پیاپی 10، تابستان 1379 
6. کتابخانه ها و موسسه های آموزش عالی دوران آل بویه 946 تا 1055 م

صفحه 115-119

مفیض الله کبیر؛ حمید رضا جمالی مهموئی


8. مرمت خطوط نسخه های خطی

صفحه 147-158

فضل الله فاضل نیشابوری؛ محمد علی فراستی؛ نورالدین حسین سنابادی عزیز


10. اخبار

صفحه 165-165