دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) - شماره پیاپی 27، پاییز 1383 
5. نظریه عمومی نظامها در کتابداری و اطلاع رسانی

صفحه 61-82

اسد الله آزاد؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


7. دانشورزی

صفحه 95-105

محمد دشتی نیشابوری