نویسنده = فضل الله فاضل نیشابوری
پیدایش خط نستعلیق و میر علی تبریزی

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تیر 1381، صفحه 87-102

فضل الله فاضل نیشابوری


مرمت خطوط نسخه های خطی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، تیر 1379، صفحه 147-158

فضل الله فاضل نیشابوری؛ محمد علی فراستی؛ نورالدین حسین سنابادی عزیز


بررسی رساله های خوشنویی در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، مهر 1376، صفحه 66-66

فضل الله فاضل نیشابوری؛ فاضل یزدی؛ نجیب مایل هروی