کلیدواژه‌ها = همکاری علمی
بررسی تاثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره وری پژوهشگران علم اطلاعات

دوره 16، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 189-208

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو


هم نویسندگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در نمایه های غیر استنادی

دوره 14، شماره 3، مهر 1390، صفحه 32-50

گل نسا گلینی مقدم؛ مصطفی مبلغی


بررسی وضعیت همکاری علمی اعضای هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تیر 1387، صفحه 95-120

ماریه رحیمی؛ رحمت الله فتاحی