کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
روش شناسی ایجاد هستی شناسی مبتنی بر نظام زبان واحد پزشکی: مطالعه موردی هستی شناسی گیاهان دارویی ایران

دوره 16، شماره 3، مهر 1392، صفحه 81-100

راضیه زاهدی؛ غلامرضا امین؛ مهرداد کریمی؛ محمدرضا علی بیک


کاربرد هستی‌شناسی‌ها در نظام مدیریت دانش

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مهر 1387، صفحه 97-116

عاطفه شریف