موردپژوهی تاثیر ابعاد فرهنگ اطلاعاتی سازمانی بر گرایش به اشتراک دانش کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت منابع اطلاعاتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی- مدیریت اطلاعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف:هدف پژوهش تعیین تأثیر ابعاد فرهنگ اطلاعاتی سازمانی بر گرایش به اشتراک دانش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است.
روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی است و به دنبال استفاده از اطلاعات واقعی و روش‌های مختلف آماری برای آزمون فرضیه‌ها، با روش پیمایشی تحلیل انجام شد. ‌جامعه پژوهش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به تعداد 380 نفر بودند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان حجم نمونه به تعداد 181 نفر به روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. داده‌­های پژوهش با توزیع پرسشنامه محقق ساخته 55 پرسشی بر اساس مطالعه چو و دیگران (2006)، چو (2013) و هاوسمن، ویلیامز، هاردی و شوبرت، 2014 و ویک، ناگانو و پاپادیوک (2015) برای فرهنگ اطلاعاتی سازمانی و لی، لی و کانگ (2005) و همتی (1389) برای گرایش به اشتراک دانش بین اعضای نمونه، پس از تأیید روایی و پایایی (9/0=α) گردآوری شد. سپس داده­‌ها وارد نرم‌­افزار نسخه 21  SPSS شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‏‌ها: نتایج آزمون تی تک نمونه­ای نشان داد که وضعیت دو بعد مدیریت اطلاعات و ارزش­‌ها و هنجارهای اطلاعاتی کمتر از حد متوسط است و بر اساس طیف نانلی (سنجش مطلوبیت) وضعیت نامطلوبی دارد. این در حالی است که سایر ابعاد، بالاتر از حد متوسط و در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داشتند. همچنین نتیجه آزمون فرضیه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که فرهنگ اطلاعاتی سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌داری (660 = r و 05/0 > P-Value) بر گرایش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به اشتراک دانش دارد.
نتیجه‏‌گیری: فرهنگ اطلاعاتی سازمانی، انگاره­ای حاکم بر فضای اطلاعاتی سازمان و دربرگیرنده ارز­ش‌­ها، هنجارها، نیازها و رفتارهای اطلاعاتی است که بر اساس یافته­‌های پژوهش 2/43 درصد توانایی پیش­بین گرایش کارکنان به اشتراک دانش را دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Case Study of the Effect of Organizational Information Culture’s Dimension on Employees’ Tendency to Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • Rahele Zarandi 1
  • Mohammad Reza Farhadpoor 2
1 IMSC., Department of Information Technology Management- Information Resource Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Information Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objective: Knowledge isa combination of experiences, values, contextual information and specific insights that provide a framework for evaluating and interpreting new experiences. Therefore, having knowledgeable people for the organization is a valuable and shared asset that creates significant educational and learning benefits and is a powerful mechanism for improving organizational productivity and survival. Knowledge sharing creates opportunities to maximize the organization's ability to meet needs and increase efficiency to solve problems and achieve competitive advantage. The aim of this study was to determine the effect of organizational information culture dimensions on the tendency to share the knowledge of the staff of the Islamic Azad University of Ahvaz Branch. This study was conducted in terms of research environment in Islamic Azad University of Ahvaz Branch. University is an educational, cultural and research organization that uses a set of specialized forces and uses different information systems has an irreplaceable role in producing knowledge and training efficient human resources for social activities and in this regard seeks to improve their situation. Therefore, it is important to study the component of knowledge sharing and its underlying conditions in order to provide better conditions for the use of this intangible asset.
Methodology:This research is of applied type and because it sought to use real information and different statistical methods to test the hypotheses, it was done by analytical survey method. The research population was the staff of the Islamic Azad University of Ahvaz Branch, numbered 380 people, which was selected using the Krejcie and Morgan’s sample size determination table and the sample size of 181 people was selected by simple random sampling method. The research data were distributed by distributing a 55-item researcher-made questionnaire based on a study by Choo, et al. (2006), Choo (2013) and Hausmann, Williams, Hardy and Schubert (2014) and Vick, Nagano & Popadiuk (2015) for organizational information culture and Lee, Lee & Kang (2005) and Hemati (2010) for the tendency to share knowledge after confirming the validity and reliability (α = 0.9). Then, the data were entered into SPSS version 21 software and analyzed.
Findings: The results showed that the status of the two dimensions of information management and information values ​​and norms are below average and have an unfavorable situation based on the Nunnally sale spectrum (measurement of desirability). However, other dimensions were above average and at a relatively good level. Also, the result of the hypothesis test using Pearson’s correlation coefficient and hierarchical regression showed that organizational information culture has a positive and significant effect (r = 660 and P-Value> 0.05) on the tendency of employees to share knowledge.
Conclusion: Based on the findings, organizational information culture has the ability to predict the tendency of employees to share knowledge. Since most of the problems of organizations regarding knowledge sharing are related to cultural and process issues, paying attention to the dimensions of organizational information culture can help managers identify barriers, change, and improve conditions as a facilitator.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Information Knowledge
  • Knowledge Sharing
  • Information Management
  • Information Value and Norms
  • Information Behaviors
احمدی طاهری، مریم؛ قلیچ­لی، بهروز؛ حاتمی، امیر (1395). تأثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در سازمان­‌های رسانه‌ای، مورد مطالعه: مرکز رسانه­‌های نوین صدا و سیما، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3(10)، 1- 21.
برارزاده، حمید؛ رضوی، سیدمحمدحسین؛ سجادی، نصراله؛ امیرنژاد، سعید؛ محمدی، نصرالله (1398). تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مدیران برای بهره‌­مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6(2)، 11- 24.
پهلوانی، معصومه؛ پیرایش، رضا؛ علیپور، وحیده؛ باشکوه، محمد (1389). بررسی و اولویت‌­بندی عوامل فرهنگی مؤثر در به اشتراک‌گذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی، مدیریت فناوری اطلاعات، 2(5)، 19- 36.
توکلی، سیده­‌سمانه؛ ملکیان، ناصر؛ نوربخش، مهدی (1391). عوامل تعیین­‌کننده تمایل به اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات منابع انسانی، 2(6)، 105- 118.
حسین­ قلی­زاده، رضوان؛ میرکمالی، سیدمحمد (1389). عوامل کلیدی موثر بر اشتراک دانش، مطالعه موردی دانشکده علوم تربیتی و روان­‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد؛ آموزش عالی ایران، 3(1)، 61- 78.
حمیدی­‌زاده، محمدرضا (1390). مدیریت دانش و دانائی، تهران: نشر یاقوت، 506 صفحه.
خاتمیان‌فر، پریسا؛ پریرخ، مهری (1388). بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه‌­ها، موزه­‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کتابداری و اطلاع‌­رسانی، 12(1)، 223- 246.
خاتمیان­‌فر، پریسا (1388). مروری تحلیلی بر عوامل بازدارنده و موانع اشتراک دانش در سازمان‌­ها، شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌­ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1(2)، 1- 20.
رفوا، شبنم؛ تاجداران، منصور؛ رضایی شریف­آبادی، سعید (1392). وضعیت‌­یابی مؤلفه­‌های زیرساختی پیاده­‌سازی اشتراک دانش در صنعت بیمه، تحقیقات کتابداری و اطلاع­‌رسانی دانشگاهی، 47(3)، 325- 346.
شیرازی، علی؛ همایونی­‌راد، محمدحسین (1394). بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیل­گری نقش گرایش به اعتماد، پژوهش‌­های مدیریت عمومی، 8(27)، 99- 118.
کاظمی، مهدی؛ وحیدی مطلق، طیبه؛ وحیدی مطلق، سمانه (1393). بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایران، پژوهش‌­های مدیریت عمومی، 7(23)، 107- 128.
کفاشان کاخکی، مجتبی؛ کمال­زاده، سهیلا؛ نجی، آرزو؛ رجبی، مریم (1395). پیش‌­شرط­‌ها و پیامدهای قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کتابداری و اطلاع‌­رسانی، 19(3)، 73- 97.
میرکمالی، محمد؛ لطفی، علی؛ بابائی، محمدمهدی (1397). رابطه بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی در دانشگاه تخصصی فناوری­‌های نوین آمل، مطالعات دانش‌­شناسی، 4(14)، 83- 98.
نعمتی انارکی، لیلا (1394). اشتراک دانش برون­سازمانی: ارائه الگویی جامع، مجله اطلاع‌­رسانی پزشکی نوین، 1(1)، 10- 23.
نعمتی انارکی، لیلا؛ نوشین­فرد، فاطمه (1393). بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیئت علمی، مدیریت اطلاعات سلامت، 17(56)، 65- 79.
همتی، محمد (1389). ارزیابی میزان به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در دانشکده‌­های پردیس فنی تهران، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.
 References
Abrahamson, D. E., & Goodman-Delahunty, J. (2014). Impediments to information and knowledge sharing within policing: A study of three Canadian policing organizationsSage Open, 4(1), 2158244013519363.
Ahmadi Taheri, M., Ghlichlee, B., & Hatami, A. (2016). The Impact of Organizational Social Capital on Knowledge Sharing in Media Organizations: Case study in Center of New Media in Islamic Republic of Iran Broadcasting. Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources, 3(10), 1-21. (in Persian)
Alsaadi, F. M. (2018). Knowledge Sharing Among Academics in Higher Education Institutions in Saudi Arabia. PhD. Dissertation. Advisor Martha M. Snyder, College of Engineering and Computing, Nova Southeastern University. 149 Pages. https://nsuworks.nova.edu/gscis_etd/1055.
Ardichvili, A. (2008). Learning and knowledge sharing in virtual communities of practice: Motivators, barriers, and enablers, Advances in Developing Human Resources, 10(4), 541-554.
Attar, M., Kang, K., & Sohaib, O. (2018). Knowledge sharing culture, intellectual capital and organizational performance. PACIS 2018 Proceedings, 62. https://aisel.aisnet.org/pacis2018/62.
Balozi, M. A., Othman, S. Z., Faizal, M., & Isa, M. (2016). Predictors of knowledge sharing behaviour: case of the Tanzanian healthcare sector, International Journal of Research in IT, Management and Engineering, 6(8), 1-8.
Bararzadeh, H., Razavi, S. M. H., Sajjadi, S. N., Amirnejad, S. & Mohammadi, N. (2019). Analysis of factors affecting managers' behavior for keeping knowledge management in sporting businesses, Organizational Behavior Management in Sport.
Bordia, P., Irmer, B. E., & Abusah, D. (2006). Differences in sharing knowledge interpersonally and via databases: The role of evaluation apprehension and perceived benefits. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(3), 262-280.
Cabrera, A., Collins, W. C., & Salgado, J. F. (2006). Determinants of individual engagement in knowledge sharing, The International Journal of Human Resource Management, 17(2), 245-264.
Caruso, S. J. (2017). A foundation for understanding knowledge sharing: organizational culture, informal workplace learning, performance support, and knowledge management. Contemporary Issues in Education Research, 10(1), 45-52.
Chang, C. L. H., & Lin, T. C. (2015). The role of organizational culture in the knowledge management process, Journal of Knowledge Management, 19(3), 433-455.
Chmielecki, M. (2013). Culture as a barrier of knowledge sharing, Journal of Intercultural Management, 5(2), 101-111.
Choo, C. W. (2006). The knowing organization: How organizations use information to construct meaning, create knowledge, and make decisions (2nd ed.), New York, NY: Oxford University Press.
Choo, C. W., Bergeron, P., Detlor, B., & Heaton, L. (2008). Information culture and information use: An exploratory study of three organizations, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(5), 792-804.
Choo, C. W., Furness, C., Paquette, S., Van Den Berg, H., Detlor, B., Bergeron, P., & Heaton, L. (2006). Working with information: Information management and culture in a professional services organization, Journal of Information Science, 32(6), 491-510.
Choo, C. W. (2013). Information culture and organizational effectiveness, International Journal of Information Management, 33(5), 775-779.
Cleveland, S. (2014). A causal model to predict organizational knowledge sharing via information and communication technologies, Doctoral dissertation, Nova Southeastern University, Retrieved from: NSUWorks, Graduate School of Computer and Information Sciences. (16) http://nsuworks.nova.edu/gscis_etd/16.
Curry, A., & Moore, C. (2003). Assessing information culture: An exploratory model,
International Journal of Information Management, 23(2), 91–110.
Davenport, T. H. (1997). Information ecology: Mastering the information and knowledge environment. New York, NY: Oxford University Press.
Dilmaghani, M., Fahimnia, F., Aboyee Ardakan, M., & Naghshineh, N. (2015). Function of knowledge culture in the effectiveness of knowledge management procedures: A case study of a knowledge-based organization. Webology, 12(1), Article 134. Available at: http://www.webology.org/2015/v12n1/a134.pdf
Douglas, J. (2010). The identification, development and application of information culture in the western Australian public sector, Perth: Edith Cowan University.
Drucker, P. F. (2001). Knowledge work and knowledge society: the social transformations of this century, British Library.
Eid, M., & Nuhu, N. A. (2011). Impact of learning culture and information technology use on knowledge sharing of Saudi students, Knowledge Management Research & Practice, 9(1), 48-57.
Ginman, M. (1988). Information culture and business performance, IATUL Quarterly, 2(2), 93-106.
Fisher, K. E., Erdelez, S., & McKechnie, L. (Eds.). (2005). Theories of information behavior. Information Today, Inc.
Hamidizadeh, MR. (2011). Knowledge and knowing management, Tehran: Yaghoot, 506 Pages. (in Persian)
Hausmann, V., Williams, S. P., Hardy, C. & Schubert, P. (2014). Enterprise Information Management Readiness: A survey of current issues, challenges and strategy, Procedia Technology, 16, 42-51.
Hemati, M. (2010). Evaluating the use of knowledge management components in Tehran Technical Campus Schools, In: 1st National Conference on Knowledge Management, Tehran, Iran. (in Persian)
Hossein Gholizadeh, R. & Mir Kamali, S. M. (2010). Key affecting factors on knowledge sharing: Case study- Ferdowsi university (Faculty of Educational Sciences and Psychology), Iranian of Higher Education, 3(1-9), 61-78. (in Persian)
Ilyasa, M., & Ramly, M. (2018). The Effect of Organization Culture, Knowledge Sharing and Employee Engagement on Employee Work Innovation, International Journal of Scientific Research and Management, 5, 57-63.
Jarvenpaa, S. L. & Staples, D. S. (2000). The use of collaborative electronic media for information sharing: an exploratory study of determinants, Journal of Strategic Information Systems, 9, 129-154.
Kafashan.khakhki, M., Kamalzadeh, S., Naji, A. & Rajabi, M. (2016). Preconditions and consequences of knowledge sharing intention among graduate students of Shiraz University of Medical Sciences, Library and Information Sciences, 19(3), 73-97. (in Persian)
Khatamianfar, P. (2009). Analytical review on the prevent factors and obstacles of knowledge sharing in organizations, Shamseh: Electronic Journal of Libraries, Museums and Documentation Center of the Astan-e-Quds Razavi, 1(2), 1-20. (in Persian)
Khatamianfar, P. & Parirokh, M. (2009). Investigating the factors that encourage and prevent the sharing of knowledge in the organization of libraries, museums and Documentation Center of the Astan-e-Quds Razavi, Library and Information Science, 12(1), 223- 246. (in Persian)
Kazemi, M., Vahidi Motlagh, T. & Vahidi Motlagh, S. (2014). A review on effective of effector factors to knowledge share in the Iranian virtual social, Management Researches, 7(23), 107-128. (in Persian)
Kucharska, W. (2017). Relationships between trust and collaborative culture in the context of tacit knowledge sharing, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(4), 61-78.
Kulkarni, U. R., Ravindran, S., & Freeze, R. (2006). A knowledge management success model: Theoretical development and empirical validation, Journal of Management Information Systems, 23(3), 309-347.
Lee, K. C., Lee, S., & Kang, I. W. (2005). KMPI: measuring knowledge management performance, Information & Management, 42, 469–482.
Leidner, D. E. (1998). Understanding information culture: integrating knowledge management systems into organizations. INSEAD.
Li-Ying, J., Zhang, Z., & Long, Q. (2018). An alternative way to make knowledge sharing work in online communities?, The effects of hidden knowledge facilitators, Management and Organization Review, 14(4), 781-825.
Lin, Q. (1999). Consumers' information search when making investment decision, MA thesis. Supervised by Jinkook Lee, The university of Georgia.
Mai, J. E. (2016). Looking for information: A survey of research on information seeking, needs, and behavior, Emerald Group Publishing.
Mirkamali, M., Lotfi, A., & Babaei Menghari, M. M. (2018). The relationship between knowledge sharing and the organizational innovation orientation an Amol university of special modern technologies, Quarterly of Knowledge Studies, 4(14), 83-98. (in Persian)
Mirzaee, S., & Ghaffari, A. (2018). Investigating the impact of information systems on knowledge sharing, Journal of Knowledge Management, 22(3), 501-520. https://doi.org/10.1108/JKM-08-2017-0371
Mueller, J. (2014). A specific knowledge culture: Cultural antecedents for knowledge sharing between project teams, European Management Journal, 32(2), 190-202.
Nemati-Anaraki L. & Nooshinfard F. (2014). Effective organizational factors in knowledge sharing from the viewpoint of faculty members, Journal of Health Administration, 17(56), 65-79. URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-1502-en.html.(in Persian)
Nemati Anaraki, L. (2015). Inter-organizational knowledge sharing: A comprehensive model. Journal of Modern Medical Information Sciences, 1(1), 10-23. (in Persian)
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York.
Orna, E. (2017). Making knowledge visible: communicating knowledge through information products, Routledge.
Ouali, S., Mhiri, M., & Bouzguenda, L. (2016). A multidimensional knowledge model for business process modeling, In KES (pp. 654-663).
Oyemomi, O., Liu, S., Neaga, I., Chen, H., & Nakpodia, F. (2019). How cultural impact on knowledge sharing contributes to organizational performance: Using the fsQCA approach, Journal of Business Research94, 313-319.
Pahlevani, M., Pirayesh, R., Alipour, V., Bashokouh, M. (2011). Exploring and Prioritizing Cultural Factors Affecting Knowledge Sharing in R & D Center of Petrochemical Industry, Journal of Information Technology Management, 2(5), 19 -36. (in Persian)
Rahman, M. H., Moonesar, I. A., Hossain, M. M., & Islam, M. Z. (2018). Influence of organizational culture on knowledge transfer: Evidence from the Government of Dubai, Journal of Public Affairs, 18(1), e1696.
Razmerita, L., Kirchner, K., & Nielsen, P. (2016). What factors influence knowledge sharing in organizations? A social dilemma perspective of social media communication, Journal of knowledge Management, 20(6), 1-32.
Refoua, S., Tajdaran, M. & Rezaei Sharif Abadi, S. (2013). Finding the status of infrastructure components of Implementing knowledge sharing in the insurance industry, Academic Librarianship and Information Reseach, 47(3), 325-346. (in Persian)
Sarmadi, M. R., Nouri, Z., Zandi, B., & Gholamali Lavasani, M. (2017). Academic culture and its role in knowledge management in Higher Education system, International Journal of Environmental & Science Education, 12(5), 1427-1434.
Schein E. H. (1990) Organizational Culture, American Psychologist, 43, 109-119.
Shah, S. K. (2006). Motivation, governance, and the viability of hybrid forms in open source software development, Management Science52(7), 1000-1014.
Shirazi, A., & Homayounirad, M. H. (2015). Studying the impact of knowledge-centered culture on knowledge sharing with moderator of Role of trust propensity, Management Researches, 8(27), 99-118. (in Persian)
Tavkoli, S. S., Malekian, N., & Nourbakhsh, M. (2012). Determinative factors of tendency to knowledge sharing and knowledge behavior, Human Resource Studies Quarterly, 2(4),105-118. (in Persian)
Taylor, R. S. (1991). Information use environments, Progress in Communication Sciences, 10(217), 55.
Taylor, W. A., & Wright, G. H. (2004). Organizational readiness for successful knowledge sharing: Challenges for public sector managers, Information Resources Management Journal (IRMJ)17(2), 22-37.
Van Wijk, R., Jansen, J. J., & Lyles, M. A. (2008). Inter‐and intra‐organizational knowledge transfer: a meta‐analytic review and assessment of its antecedents and consequences, Journal of Management Studies, 45(4), 830-853.
Vick, T. E., Nagano, M. S., & Popadiuk, S. (2015). Information culture and its influences in knowledge creation: Evidence from university teams engaged in collaborative innovation projects, International Journal of Information Management, 35(3), 292-298.
Wasko, M. M., & Faraj, S. (2005). Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice, MIS Quarterly, 35